DJEČJI VRTIĆ “PALČIĆ”, Saliha Alića 4, Zagreb, Tel/Fax: 01/3704072, Mob: 098/1605527
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br.
10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22,101/23 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Palčić” Saliha Alića 4 ,
Zagreb, raspisuje

N A T J E Č A J ZA
PEDAGOG- ugovor o djelu do 8 sati mjesečno rad s pripravnicom

UVJETI: prema članku 24.i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“
broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22, 101/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću( NN 133/97): završen
preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij za pedagoga kojim je stečena više stručna sprema u
skladu s ranijim propisima, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

KLASA: 112-03/23-02/02
URBROJ:251-559-02-23-02

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)