Vrtić Palčić Zagreb

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97,
107/07, 94/13, 98/19 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Palčić” Saliha Alića 4 , Zagreb, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta
ODGOJITELJ/ICA
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme ( zamjena za rodiljni, roditeljski dopust, godišnji odmor)

UVJETI: prema članku 24.i 25. Zakona o predškolskom odgoju iobrazovanju (“Narodne novine“ broj 10/97,
107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme
ostalih djelatnika u dječjem vrtiću( narodne novine 133/97: završen preddiplomski sveučilišni studij ili
stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena više stručna
spremau skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za
odgojitelja orema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić “Palčić” Saliha Alića 4, 10090 Zagreb s naznakom “Za natječaj “
Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “ Palčić “ dana 18.03.2018. godine.

Natječaj traje do 26.03.2021.

KLASA: 112-03/21-02/01
URBROJ:251-559-02-21-01

Dječji vrtić Palčić

Adresa:
Saliha Alića 4
Zagreb 10090 Hrvatska
01/37 04 072

Ostale informacije

OIB: 64509160041
IBAN: HR9623400091110248279

Javite nam se

Vrtić Palčić 2019. Sva prava pridržana

web: dzDesign