Menu
A+ A A-

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “ Palčić “

Dječji vrtić “Palčić “

Saliha Alića 4.

KLASA: 601-05/16-01/04

URBROJ: 251-559-02-16-04

U Zagrebu , 01.08.2016.

Na temelju Čl. 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97.,47/99, 35/08) , Čl. 37. st.2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 ) te Čl. 56.Statuta Dječjeg vrtića     „ Palčić “, Upravno vijeće Vrtića na 23. sjednici održanoj dana 01.08.2016. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića “ Palčić “

Dječji vrtić “Palčić “

Saliha Alića 4.

KLASA: 601-05/16-01/04

URBROJ: 251-559-02-16-04

U Zagrebu , 01.08.2016.

Na temelju Čl. 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97.,47/99, 35/08) , Čl. 37. st.2 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 ) te Čl. 56.Statuta Dječjeg vrtića     „ Palčić “, Upravno vijeće Vrtića na 23. sjednici održanoj dana 01.08.2016. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića “ Palčić “

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba :

-          koja ispunjava uvijete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću

-          ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici kako slijedi :

-          dokaz o stručnoj spremi : diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu (ovjerena preslika)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz ispunjavanju uvijeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i uvijetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)

-          dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja : elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

-          dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju :

  1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl.25.  stavak 2.)
  2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak (Čl. 25. stavak 4.)

-          domovnicu ( izvornik ili ovjerena preslika )

-          životopis s opisom  dosadašnjeg rada- vlastoručno potpisan

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam dana od dana objave natječaja.

Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici  s naznakom :    “ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA- NE OTVARATI “  u roku od osam dana od dana objave u javnom glasilu na adresu :

DJEČJI VRTIĆ “ PALČIĆ “

Saliha Alića 4.

10090 Zagreb

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

                                                         Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                   Petar Sirovec

Address

  • Saliha Alića 4, 10090 Zagreb-Susedgrad

Contact

  • 01/3704072
  • info@palcic-zagreb.hr
  • http://www.palcic-zagreb.hr/

Leave a comment

You are commenting as guest.

Kontakt

Dječji vrtić Palčić
Saliha Alića 4
10090 Zagreb
Hrvatska

OIB: 64509160041
IBAN : HR9623400091110248279

Tel / Fax

01/37 04 072

Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Društvne mreže

Prati sva dešavanja u našem vrtiću i na društvenim mrežama

Facebook

Log in